some image

Wietse de Vries, Mediator

Tot medio 2016 heb ik circa 80 mediations gedaan over bouw en beheer van vastgoed plus circa 40 buurtbemiddelingen.


Dit betrof geschillen/conflicten over een aantal onderwerpen.

Oplevering van bouwwerken. Exploitatie van recreatiewoningen. Ontwikkeling van bedrijventerreinen. Verdelen van kosten voor het stichten van gebouwen. Afrekening bouwkosten met (onder)aannemers. Communicatie over bouwvergunningen voor verbouwen van woningen. Huur/verhuur van locaties met winkels en restaurants. Geschillen over verbouw van woningen en regelingen ten aanzien van gemeenschappelijke voorzieningen. Aanleg van nutsvoorzieningen op een grote nieuwbouwlocatie.

Boedelverdelingen voortvloeiend uit erfenissen, met als hoofdaspect de waardebepaling van te verdelen roerende en onroerende goederen. Bij onroerend goed kan het daarbij gaan om marktwaarde, exploitatiewaarde, inschattingen van de waarde ontwikkeling in de tijd. Het aanvaarden van inschattingen van waarde bepalingen wordt mede bepaald door verhoudingen van erfgenamen onderling en hun erflaters.

Het realiseren van een voorgenomen bedrijfsontwikkelingen en aanpassen van bestemmingsplannen in relatie met een doelgerichte aanpak en communicatie, gedurende een langere termijn, van de betreffende ondernemer met de gemeente en andere betrokkenen.

Circa 40 buurtbemiddelingen over geluidsoverlast, over erfgrenzen en over samenwerken.