some image

Mediation als de relaties belangrijk zijn en blijven

Als geschillen/conflicten worden opgelost door mediation dan gelden de volgende spelregels:


Vrijwillig

De partijen kiezen vrijwillig voor Mediation. Zij zijn vrij om met dit proces te stoppen, als de verdere gesprekken naar hun mening geen perspectief bieden. Dit geldt ook voor de mediator.


Inspanning, commitment

Partijen moeten zich actief inspannen om door de mediation tot oplossingen te komen.


Gemachtigd

Er wordt vanuit gegaan dat de deelnemers gemachtigd zijn om het geschil op te lossen. Het kan nodig zijn afspraken te maken over volmachten, bijvoorbeeld als een partij een gemeente is of een bedrijf.


Procedures

Bij mediation moeten partijen andere acties om het geschil op te lossen -via rechtbank, bezwaren procedures, arbitrage, kort geding- staken/opschorten. Het kan nodig zijn een regeling te treffen die het mogelijk maakt deze procedures later weer op te starten als de mediation niet tot aanvaardbare oplossingen leidt.


Vertrouwelijk

some image

Deelnemers moeten het besprokene tijdens de mediation bijeenkomsten vertrouwelijk behandelen en geheimhouden voor personen die niet aan de gesprekken deelnemen. Informatie die bij een mediation wordt uitgewisseld mag later niet worden gebruikt bij een rechtszaak of arbitrage.


Vaststellingsovereenkomst

some image

Als de mediation leidt tot door partijen aanvaarde oplossingen en afspraken dan worden deze opgenomen in een overeenkomst. Daar is men door de ondertekening wettelijk aan gebonden. Om ook het uitvoeren van de afspraken vast te leggen is een uitvoeringstitel nodig, zoals een akte van de notaris of een beschikking van de Rechtbank.


Mediator

De mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Hij heeft geen verbinding met één van de partijen. De mediator is neutraal. Hij geeft leiding aan het mediation overleg. Hij geeft in beginsel geen inhoudelijke adviezen en spreekt geen voorkeuren uit. Hij let er in de eerste plaats op dat het communicatie proces goed verloopt. De partijen bepalen zelf de oplossingen.